1. Home
  2. Praca sezonowa

Tag: Praca sezonowa

Bytowskie rewolucje na rynku pracy

Bytowskie rewolucje na rynku pracy

W ramach pro­jektu „Od kształ­ce­nia do zatrud­nie­nia”, reali­zo­wane są dzia­ła­nia, mające na celu uła­twie­nie poszu­ki­wa­nia pracy doryw­czej. Reali­zo­wany przez PUP w Byto­wie pro­jekt skie­ro­wany jest do firm i osób zamiesz­ku­ją­cych powiat bytow­ski, zain­te­re­so­wa­nych pracą krót­ko­okre­sową.…

Read More