Bytowskie rewolucje na rynku pracy

Bytowskie rewolucje na rynku pracy

W ramach pro­jektu „Od kształ­ce­nia do zatrud­nie­nia”, reali­zo­wane są dzia­ła­nia, mające na celu uła­twie­nie poszu­ki­wa­nia pracy doryw­czej. Reali­zo­wany przez PUP w Byto­wie pro­jekt skie­ro­wany jest do firm i osób zamiesz­ku­ją­cych powiat bytow­ski, zain­te­re­so­wa­nych pracą krót­ko­okre­sową. Od 21 grud­nia funk­cjo­nuję kiosk z pracą, który ma na celu wymianę ofert pracy doryw­czej i zada­nio­wej. Mło­dzież w powie­cie Bytow­skim w ramach projektu ma także moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze wspar­cia w wej­ściu na rynek pracy.

Pro­jekt „Od kształ­ce­nia do zatrud­nie­nia”

Pro­jekt pilo­ta­żowy „od kształ­ce­nia do zatrud­nie­nia” reali­zo­wany jest przez PUP w Byto­wie w ramach pro­jektu, ogło­szo­nego przez Mini­stra Rozwoju, Pracy i Tech­no­lo­gii „Nowe spoj­rze­nie, nowe moż­li­wo­ści” 2021-2022 w związku z pro­gra­mem „Plan dla pracy i roz­woju”. Pomysł przed­sta­wiony przez Powia­towy Urząd Pracy, jako jedyny w województwie pomorskim, został pozy­tyw­nie roz­pa­trzony i zaopi­nio­wany. Na reali­za­cję otrzy­mano 147 100,00 zł. Pro­jekt obej­muję zada­nia zwią­zane z uła­twie­niem pod­ję­cia pracy krót­ko­okre­so­wej, moż­li­wo­ści ofer­to­wych oraz zadań skie­ro­wanych do uczniów ostat­nich klas ponad­pod­sta­wo­wych. Osoby uczące się, mające ukończony 18 rok życia w cza­sie ferii zostaną objęte kom­plek­so­wym wspar­ciem. Mło­dzież będzie miała szansę uczest­ni­czyć w indy­wi­du­al­nych porad­nic­twach zawo­do­wych i szko­le­niach przy­go­to­wu­ją­cych do wybra­nego zawodu. Po ukoń­cze­niu istnieje moż­li­wość odby­cia płat­nych prak­tyk akty­wi­zu­ją­cych.

Kiosk z pracą

W ramach dzia­łań zwią­za­nych z pro­jektem został rów­nież uru­cho­miony kiosk z pracą. Wyodręb­nione pomiesz­cze­nie w urzę­dzie pracy oraz dedy­ko­wana apli­ka­cja, dają przede wszystkim szansę na umiesz­cze­nie oraz wyra­że­nie chęci uzy­ska­nia pracy krót­ko­okre­so­wej. Inno­wa­cyj­ność pro­jektu pozwala na odpo­wia­da­nie na ogło­sze­nia osób nie­za­re­je­stro­wa­nych w urzę­dzie pracy i umiesz­cza­niu ofert w spo­sób uprosz­czony i szybki. Oferty obej­mują prace zada­niowe, doryw­cze, jak i krót­ko­okre­sowe, takie jak: pomoc w codzien­nych obo­wiąz­kach, prace ogro­dowe, pomoc przy dziecku, praca tym­cza­sowa itp. Baza ofert pracy jest skie­ro­wana do pra­co­daw­ców, któ­rzy powie­rzą obo­wiązki oso­bom uczą­cym się, chcą­cym sobie doro­bić, cudzo­ziem­com oraz eme­ry­tom. Z dodatkowej pracy, mogą rów­nież sko­rzy­stać osoby pra­cu­jące, które będą miały moż­li­wość usta­le­nia z pra­co­dawcą rodzaju umowy oraz wyna­gro­dze­nia.