1. Home
  2. Author Blogs

Autor: Paulina Graczyk

Paulina Graczyk

Lekcje języka kaszubskiego w bibliotece w Bytowie

Lekcje języka kaszubskiego w bibliotece w Bytowie

Lekcje języka Kaszubskiego będą odbywać się w bibliotece Miejskiej w Bytowie. Spotkania zaplanowane są co tydzień w każdy czwartek o godzinie 16:00 w Czytelni Działu dla Czytelników Dorosłych.   Wśród malowniczych jezior w Pomorzu Zachodnim, zamieszkują…

Read More
Granty PPGR w Gminie Bytów

Granty PPGR w Gminie Bytów

Gmina Bytów stara się o środki prze­zna­czone na zakup sprzętu kom­pu­te­ro­wego dla rodzin byłych pra­cow­ni­ków PRL. Kon­kurs Gran­towy obej­muję zakup kom­pu­tera lub tabletu wraz z ubez­pie­cze­niem oraz uła­twie­nia dostępu do Inter­netu. W ramach naboru wpły­nęło…

Read More
Album ” Bytów-Czas Transformacji Okiem Kazimierza Rolbierckiego”

Album ” Bytów-Czas Transformacji Okiem Kazimierza Rolbierckiego”

„Bytów-Czas Trans­for­ma­cji Okiem Kazi­mie­rza Rol­biec­kiego” jest wydaniem papierowym twór­czo­ści autora. Kazi­mierz Rol­biecki od lat foto­gra­fuję życie i wyda­rze­nia w mie­ście i pobli­skich wsiach gminy Bytów. Pomysł wyda­nia albumu poja­wił się pod­czas wystawy zor­ga­ni­zo­wa­nej w muzeum…

Read More
Bytowskie rewolucje na rynku pracy

Bytowskie rewolucje na rynku pracy

W ramach pro­jektu „Od kształ­ce­nia do zatrud­nie­nia”, reali­zo­wane są dzia­ła­nia, mające na celu uła­twie­nie poszu­ki­wa­nia pracy doryw­czej. Reali­zo­wany przez PUP w Byto­wie pro­jekt skie­ro­wany jest do firm i osób zamiesz­ku­ją­cych powiat bytow­ski, zain­te­re­so­wa­nych pracą krót­ko­okre­sową.…

Read More
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Bytów zmieni lokalizację

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Bytów zmieni lokalizację

Punkt selektywnej zbiórki odpadków komunalnych (PSZOK) zmieni swoją lokalizację. Urząd podpisał umowę o sporządzenie dokumentacji budowlanej.  Mieszczący się aktualnie przy ulicy Wybickiego 2 i sąsiadujący z bazą firmy Stakom EKO PARTNER Sp.z.o.o punkt PSZOK-u, będzie…

Read More
Wzrost cen paliw, a darmowa komunikacja miejska

Wzrost cen paliw, a darmowa komunikacja miejska

Znaczący wzrost cen paliw odczuwają wszyscy kierowcy. Budżet przedsiębiorców udostępniających swoje pojazdy notuje coraz większe straty. Inflację odczuł również PKS Bytów, który wygrał przetarg na transport aktualnie kursującej komunikacji miejskiej.  Komunikacja miejska w Bytowie Od…

Read More
Nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa w gminie Bytów

Nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa w gminie Bytów

Gmina Bytów po 6 latach starań o dofinansowanie, może pochwalić się nowymi inwestycjami. Prace nad poprawą bezpieczeństwa i zarazem budową chodników i ścieżek pieszo-rowerowych ruszyły. Władze mają nadzieję, że w kolejnych latach uda się kontynuować…

Read More
Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie

Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie

Zbliżające się Święta w Bytowie widać już na każdym kroku. Ozdobione ulice w tym roku zostały po raz pierwszy wzbogacone o Jarmark Bożonarodzeniowy, który rozpoczął się 6 grudnia w mikołajki. Targowiska umieszczone na rynku, można…

Read More
Co warto zoba­czyć w Byto­wie?

Co warto zoba­czyć w Byto­wie?

Bytów to uro­kliwa miej­sco­wość poło­żona wśród jezior, w któ­rej można zaob­ser­wo­wać zacho­wane zabytki z cza­sów Krzy­żac­kich. Więk­szość z nich została odre­stau­ro­wana i oddana do użytku publicz­nego, sta­jąc się również walo­rem tury­stycz­nym miej­sco­wo­ści. Z czego sły­nie…

Read More