1. Home
  2. Aktualności

Kategoria: Aktualności

Granty PPGR w Gminie Bytów

Granty PPGR w Gminie Bytów

Gmina Bytów stara się o środki prze­zna­czone na zakup sprzętu kom­pu­te­ro­wego dla rodzin byłych pra­cow­ni­ków PRL. Kon­kurs Gran­towy obej­muję zakup kom­pu­tera lub tabletu wraz z ubez­pie­cze­niem oraz uła­twie­nia dostępu do Inter­netu. W ramach naboru wpły­nęło…

Read More
Bytowskie rewolucje na rynku pracy

Bytowskie rewolucje na rynku pracy

W ramach pro­jektu „Od kształ­ce­nia do zatrud­nie­nia”, reali­zo­wane są dzia­ła­nia, mające na celu uła­twie­nie poszu­ki­wa­nia pracy doryw­czej. Reali­zo­wany przez PUP w Byto­wie pro­jekt skie­ro­wany jest do firm i osób zamiesz­ku­ją­cych powiat bytow­ski, zain­te­re­so­wa­nych pracą krót­ko­okre­sową.…

Read More
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Bytów zmieni lokalizację

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Bytów zmieni lokalizację

Punkt selektywnej zbiórki odpadków komunalnych (PSZOK) zmieni swoją lokalizację. Urząd podpisał umowę o sporządzenie dokumentacji budowlanej.  Mieszczący się aktualnie przy ulicy Wybickiego 2 i sąsiadujący z bazą firmy Stakom EKO PARTNER Sp.z.o.o punkt PSZOK-u, będzie…

Read More