1. Home
  2. Gmina

Kategoria: Turystyka

Album ” Bytów-Czas Transformacji Okiem Kazimierza Rolbierckiego”

Album ” Bytów-Czas Transformacji Okiem Kazimierza Rolbierckiego”

„Bytów-Czas Trans­for­ma­cji Okiem Kazi­mie­rza Rol­biec­kiego” jest wydaniem papierowym twór­czo­ści autora. Kazi­mierz Rol­biecki od lat foto­gra­fuję życie i wyda­rze­nia w mie­ście i pobli­skich wsiach gminy Bytów. Pomysł wyda­nia albumu poja­wił się pod­czas wystawy zor­ga­ni­zo­wa­nej w muzeum…

Read More
Nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa w gminie Bytów

Nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa w gminie Bytów

Gmina Bytów po 6 latach starań o dofinansowanie, może pochwalić się nowymi inwestycjami. Prace nad poprawą bezpieczeństwa i zarazem budową chodników i ścieżek pieszo-rowerowych ruszyły. Władze mają nadzieję, że w kolejnych latach uda się kontynuować…

Read More
Co warto zoba­czyć w Byto­wie?

Co warto zoba­czyć w Byto­wie?

Bytów to uro­kliwa miej­sco­wość poło­żona wśród jezior, w któ­rej można zaob­ser­wo­wać zacho­wane zabytki z cza­sów Krzy­żac­kich. Więk­szość z nich została odre­stau­ro­wana i oddana do użytku publicz­nego, sta­jąc się również walo­rem tury­stycz­nym miej­sco­wo­ści. Z czego sły­nie…

Read More