Album ” Bytów-Czas Transformacji Okiem Kazimierza Rolbierckiego”

Album ” Bytów-Czas Transformacji Okiem Kazimierza Rolbierckiego”

„Bytów-Czas Trans­for­ma­cji Okiem Kazi­mie­rza Rol­biec­kiego” jest wydaniem papierowym twór­czo­ści autora. Kazi­mierz Rol­biecki od lat foto­gra­fuję życie i wyda­rze­nia w mie­ście i pobli­skich wsiach gminy Bytów. Pomysł wyda­nia albumu poja­wił się pod­czas wystawy zor­ga­ni­zo­wa­nej w muzeum Zachod­nio­ka­szub­skim. Wer­ni­saż obej­mo­wał wystawę 100 zdjęć udo­stęp­nio­nych przez twórcę, które umiesz­czone zostały również w sieci pod posta­cią filmu oraz wybranych prac.

Co znaj­dziemy w albu­mie?

Album roz­po­czyna wiersz, który został napi­sany przez poetę Andrzeja Wasz­kie­wi­cza na prośbę autora. Za kon­struk­cję, słowa wstępu oraz podział na roz­działy odpo­wiada prof. Cezary Obracht. Istotną zawartością two­rzą­cą całym album, są przede wszystkim zdję­cia wyko­nane przez Kazi­mie­rza Rol­biec­kiego. W wydaniu umieszczono 460 zdjęć, podzie­lo­nych na 10 tema­tycz­nych czę­ści, na 250 stro­nach for­matu A4. Opu­bli­ko­wane zdję­cia przed­sta­wiają w szczególności zacho­dzące zmiany w Byto­wie oraz pobli­skich Wsiach od lat 80 po czasy dzi­siej­sze. Przed­sta­wione roz­działy obej­mują przede wszyst­kim zdję­cia z życia codzien­nego, wszel­kich wyda­rzeń zor­ga­ni­zo­wa­nych w Byto­wie, jak rów­nież miejsc, któ­rych nie ma na dzi­siej­szej mapie. Wyda­nie to 30 lat wspól­nej trans­for­ma­cji zacho­dzącej w oko­licy.

Album wywo­łuję u wielu miesz­kań­ców sen­ty­ment, ponie­waż na foto­gra­fiach znaj­dują się oni sami, osoby znajome, jak rów­nież miej­sca w któ­rych prze­by­wali na co dzień. Wspo­mi­nać także można, jak wyglą­dały wykopki na pobli­skich gospo­dar­stwach oraz budynki two­rzące histo­rię mia­sta. Wyda­nie albumu „Bytów-Czas Trans­for­ma­cji Okiem Kazi­mie­rza Rol­biec­kiego” zakoń­czone jest wywia­dem z auto­rem foto­gra­fii.

Wydawcą albumu jest Instytut Krakowski. ” Bytów-Czas Trans­for­ma­cji Okiem Kazi­mie­rza Rol­biec­kiego” można zaku­pić w cenie 80 zło­tych w infor­ma­cji tury­stycz­nej przy Bytow­skim rynku.