Granty PPGR w Gminie Bytów

Granty PPGR w Gminie Bytów

Gmina Bytów stara się o środki prze­zna­czone na zakup sprzętu kom­pu­te­ro­wego dla rodzin byłych pra­cow­ni­ków PRL. Kon­kurs Gran­towy obej­muję zakup kom­pu­tera lub tabletu wraz z ubez­pie­cze­niem oraz uła­twie­nia dostępu do Inter­netu. W ramach naboru wpły­nęło do gminy 1128 wnio­sków, na łączną kwotę 3,9mln zło­tych. Wnio­sek został prze­słany do mini­ster­stwa, a odpo­wie­dzi na temat uzy­ska­nej kwoty można spo­dzie­wać się po wery­fi­ka­cji i oce­nie for­malno-mery­to­rycz­nej wnio­sków.

Granty PPGR

Granty przy­zna­wane są gminą, na któ­rych funk­cjo­no­wało Pań­stwowe gospo­dar­stwo rolne. W ramach pro­jektu, wpie­ra­ją­cego dzieci byłych pra­cow­ni­ków w dostę­pie do roz­woju oraz sprzętu cyfro­wego. Pro­jekt obej­muję zakup przez gminę kom­pu­te­rów (koszt 3500 zł) lub table­tów (1500) dla uczniów zamiesz­ku­ją­cych tereny popegeerowskie. Grant ma pokryć do 100% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych i jak podaje info­de­bica.pl warun­kiem otrzy­ma­nia dofi­nan­so­wa­nia, jest pokre­wień­stwo ucznia lub opie­kuna praw­nego z pra­cow­ni­kiem Pań­stwowego Gospo­dar­stwa Rol­nego. Ubez­pie­czony sprzęt kom­pu­te­rowy z dostę­pem do Inter­netu, pomoże rów­nież w roz­wią­za­niu ogra­ni­czeń uczniów w reali­zo­wa­nym obo­wiązku szkol­nym i nauką zdalną. Projekt „Granty PPGR” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, a całkowity koszt przeznaczony na ten cel wynosi 80.000.000zł