Co warto zoba­czyć w Byto­wie?

Co warto zoba­czyć w Byto­wie?

Bytów to uro­kliwa miej­sco­wość poło­żona wśród jezior, w któ­rej można zaob­ser­wo­wać zacho­wane zabytki z cza­sów Krzy­żac­kich. Więk­szość z nich została odre­stau­ro­wana i oddana do użytku publicz­nego, sta­jąc się również walo­rem tury­stycz­nym miej­sco­wo­ści. Z czego sły­nie Bytów i co warto w nim zoba­czyć?

Zamek krzy­żacki

W Byto­wie pod wła­dzami Krzy­ża­ków w XV w powstał Gotycki zamek, który był jedną z naj­więk­szych warowni rzą­dzą­cych. W roku 1410 został nato­miast prze­jęty, przez woj­ska Wła­dy­sława Jagiełły, po czym znów oddany, kolej­nym wła­ści­cie­lom. Zacho­wane w bar­dzo dobrym sta­nie pozo­sta­ło­ści Zamku, są ogól­no­do­stępne dla zwie­dza­ją­cych, mie­ści się tam bowiem hotel z restau­ra­cją „w zamku” oraz muzeum. W wie­żach zamku pozo­stała histo­ria, któ­rej bli­żej można się przyjrzeć odwie­dza­jąc zamek.

Most kole­jowy w Byto­wie

Wybu­do­wany w 1884 roku, stać się miał pierw­szą czę­ścią trasy kole­jo­wej Bytów-Korzy­bia nad rzeką Borują. Nie­stety trasa prze­bie­gła kawa­łek dalej, a sam most nie był ni­gdy wyko­rzy­sty­wany jako trasa trans­portu. Wyko­rzy­sty­wany jest aktu­al­nie jako atrak­cja tury­styczna, dla odwie­dza­jących oko­lice dworca, gdzie się znaj­duję. Odre­stau­ro­wany z zor­ga­ni­zo­waną prze­strze­nią wokół, ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w 2019 roku.

Park Kra­jo­bra­zowy w Doli­nie Słupi

Jeden z naj­star­szych par­ków kra­jo­bra­zowych w Pol­sce. Utwo­rzony w 1981oku roku i obej­mu­jący gminy takie jak Bytów, Czarna Dąbrówka, Borzy­tu­chom, Koł­czy­głowy, Dęb­nica Kaszub­ska, Kobyl­nica, Słupsk. Kaszub­skie walory przy­rod­ni­cze w Parku Kra­jo­bra­zowym, są pozy­cją obo­wiąz­kową przy wizy­cie na tere­nach Bytowa.

Gotycka Wieża

Wieża gotycka w Byto­wie, jest pozo­sta­ło­ścią po kościele Św. Anny, który się w tym miej­scu znaj­do­wał. W wieży pocho­dzą­cej z XIV w aktu­al­nie znaj­duję się Muzeum Zachod­nio­ka­szub­skie, nazy­wane rów­nież oddzia­łem histo­rii mia­sta. Gotycka Wieża, poło­żona jest w oko­li­cach rynku.

Bytów ma bar­dzo dużo za zaofe­ro­wa­nia tury­stom, lubią­cym histo­ryczne zabytki, ponieważ dostępne są dla odwiedzających przez cały rok. Zostając w hotelu, który mie­ści się na zamku można dosłownie na chwilę prze­nieść się do daw­nych cza­sów, pozna­jąc przy tym histo­rię umiesz­czoną w murach oraz muze­ach.